Symbol języka migowego

Warunki przyjęcia

Osoba zainteresowana umieszczeniem w Domu Pomocy Społecznej lub jej przedstawiciel ustawowy zgłasza ten fakt w swojej gminie w właściwym miejscowo Ośrodku Pomocy Społecznej (w formie pisemnego wniosku).

Ośrodek Pomocy Społecznej bada sytuację, wysyła pracownika socjalnego i po zebraniu stosownej dokumentacji, wydaje decyzję o skierowaniu i ponoszeniu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
Po otrzymaniu powyższej decyzji wraz z dokumentacją Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, wyda decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej lub w przypadku braku wolnych miejsc powiadomi pisemnie o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do DPS.
Od decyzji negatywnych wydanych przez organ gminy i powiatu przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Bochni:

- mieszkaniec domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury, renty, zasiłku)
- małżonek, rodzina (gdy takowa jest – dzieci, wnuki) – wg umowy zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej ale tylko wtedy jeżeli:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej jej dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium.
- w przypadku osoby zamieszkałej w rodzinie posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (lub rodzina wyraża zgodę na dobrowolną alimentację w dowolnej wysokości na rzecz osoby zainteresowanej pobytem w domu pomocy społecznej)
- gmina z której osoba została skierowana – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bochni w 2021 roku wynosi 4270,80zł

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do DPS Bochnia:

- wywiad środowiskowy
- decyzja kierująca wydana przez Ośrodek Pomocy Społecznej
- decyzja o umieszczeniu wydana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- ostatnia decyzja ZUS, KRUS lub decyzja o przyznaniu zasilku stałego wystawiona przez Ośrodek Pomocy Społecznej
- opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS
- zgoda na umieszczenie w DPS
- zgoda na ponoszenie odpłatności
- zaświadczenie lekarskie (druki wydaje OPS)
- do Domu dla osób przewlekle psychicznie chorych zaświadczenie od psychiatry (druki wydaje OPS)
- dowód osobisty
- aktualne wyniki badań RTG płuc, podstawowa morfologia, Wasserman, wypisy z leczenia szpitalnego

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie dodatkowo:

- postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu
- postanowienie sądu o umieszczenie w DPS

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.