Symbol języka migowego

Dostępność

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej
Domu Pomocy Społecznej w Bochni

Wstęp deklaracji

Dom Pomocy Społecznej w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej DPS zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Domu Pomocy Społecznej www.dpsbochnia.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Bochni

Karolina 14G

32-700 Bochnia

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Strona Domu Pomocy Społecznej jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strony Domu Pomocy Społecznej posiadają następujące ułatwienia:

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

mapa strony

focus wokół elementów nawigacyjnych

informacja o działalności w PJM

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-02-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Domu Pomocy Społecznej w Bochni

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Magdalena Szewczyk lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bochni

e-mail: dps@powiat.bochnia.pl

Telefon: 146125990

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, podjazdy),

instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń  (rampy podjazdowe, windy),

informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny lub głosowy (tablice ogłoszeń, personel Domu Pomocy Społecznej),

zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowany personel Domu Pomocy Społecznej),

osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji);

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Zapewnienie komunikacji z placówką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika Domu Pomocy Społecznej o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.