Symbol języka migowego

Stowarzyszenie Przyjaciół DPS i ŚDS w Bochni

Stowarzyszenie przyjaciół DPS i ŚDS w Bochni jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000446820 dnia 22.01.2013r. Stowarzyszeniu nadano numer identyfikacji podatkowej – NIP 8681960684, a także numer identyfikacyjny REGON 122786115. Stowarzyszenie przyjaciół DPS i ŚDS w Bochni otrzymało z datą wpisu do KRS w dniu 13.09.2016r. status Organizacji Pożytku Publicznego.

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu – skład:

 1. Roman Stanisz – Prezes zarządu
 2. Monika ZauchaZastępca Prezesa zarządu 
 3. Bernadetta Jasińska – Członek zarządu
 4. Barbara Hałas – Członek zarządu
 5. Magdalena Szewczyk  Członek zarządu

Organ nadzoru – skład:

 1. Zbigniew Biernat – Przewodniczący
 2. Mieczysław Majchrzak – Członek zarządu
 3. Irena Dyduch – Członek zarządu

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie oraz osób w podeszłym wieku i ich rodzin.
 2. Pomoc w zabezpieczeniu utrzymania Domu Pomocy Społecznej, a także Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni.
 3. Polepszenie warunków bytowych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bochni i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni.
 4. Pomoc osobom niepełnosprawnym psychicznie, intelektualnie i osobom w podeszłym wieku w zakresie usług medyczno-rehabilitacyjnych.
 5. Działalność charytatywna.
 6. Działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych.
 7. Umożliwienie aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w podeszłym wiek w życiu społecznym.
 8. Promocja zdrowia i przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 9. Promocja i organizacja wolontariatu wspierającego działalność Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni.
 10. Krzewienie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji.
 11. Współpraca z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą o podobnych założeniach programowych.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1. Podejmowanie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie oraz osób w podeszłym wieku ze środowiskiem np. poprzez organizowanie imprez sportowych, kulturalno-rozrywkowych, konkursów, a także organizowanie wystaw prac wykonywanych przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni,
 • Organizowanie konferencji, szkoleń, kursów oraz imprez kulturalnych,
 • Wsparcie organizacyjne i finansowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz ich rodzin – w zakresie wyjazdów, imprez integracyjnych, rodzinnych, turnusów rehabilitacyjnych itp.,
 • Promowanie Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni jako miejsca godziwego pobytu i rozwoju dla osób całkowicie lub częściowo niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
 • Udzielenie wsparcia w formie poradnictwa psychologicznego i prawnego osobom niepełnosprawnym psychicznie i intelektualnie oraz osobom w podeszłym wieku oraz ich rodzinom,
 • Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 • Prowadzenie różnych form wsparcia i terapii dla osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie oraz osobom w podeszłym wieku i ich rodzin,

2. Prócz środków wymienionych w Statucie, o których mowa w §6, Stowarzyszenie zamierza osiągnąć dodatkowe cele przez:

 • pozyskiwanie wolontariuszy,
 • korzystanie z ofiarności publicznej – poprzez pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od sponsorów w kraju i za granicą,
 • organizowanie aukcji, loterii fantowej – prac wykonywanych przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bochni i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni,

Dochód z działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2016r.

Pliki do pobrania
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 182.54KB [ .pdf ] 182.54 KB
Rachunek zysków i strat 246.09KB [ .pdf ] 246.09 KB
Bilans 208.13KB [ .pdf ] 208.13 KB
Informacja dodatkowa 203.21KB [ .pdf ] 203.21 KB

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017r.

Pliki do pobrania
Rachunek zysków i strat 327.07KB [ .pdf ] 327.07 KB
Bilans 328.60KB [ .pdf ] 328.60 KB
Informacja dodatkowa 30.46KB [ .pdf ] 30.46 KB

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2018r.

Pliki do pobrania
Rachunek zysków i strat 338.39KB [ .pdf ] 338.39 KB
Bilans 341.36KB [ .pdf ] 341.36 KB
Informacja dodatkowa 37.31KB [ .pdf ] 37.31 KB

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2019r.

Pliki do pobrania

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.