Dostępność

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej Domu Pomocy Społecznej w Bochni

Wstęp deklaracji

Dom Pomocy Społecznej w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej DPS zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Domu Pomocy Społecznej www.dpsbochnia.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Bochni
Karolina 14G
32-700 Bochnia

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Strona Domu Pomocy Społecznej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. część załączników jest w postaci skanów
 3. brak struktury nagłówków w artykułach

Ułatwienia na stronie podmiotowej Domu Pomocy Społecznej

Strony Domu Pomocy Społecznej posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-02-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Domu Pomocy Społecznej w Bochni

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Wilk lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bochni
e-mail: dps@powiat.bochnia.pl
Telefon: 146125990

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, podjazdy),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń  (rampy podjazdowe, windy),
 3. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny lub głosowy (tablice ogłoszeń, personel Domu Pomocy Społecznej),
 4. zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowany personel Domu Pomocy Społecznej),
 5. osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji);

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Domu Pomocy Społecznej w postaci informacji w tekście łatwym do czytania,
 2. zapewnienie komunikacji z placówką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika Domu Pomocy Społecznej o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
Skip to content